ฝ่ายการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ อาคารจามจุรี 5 ชั้น 5  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

                    เครือข่ายวิชาชีพ                      
         ผู้รับผิดชอบประสานงานของฝ่ายพัฒนาบุคลากร  

ริหารจัดการระดับกลาง ด้านบริหาร
ประชาสัมพันธ์
สารบรรณ
ห้องสมุด

  p
 

นางสาวยศพร นาคสุข โทร.80372
E-mail = TRAINING@CHULA.AC.TH

โสตทัศนศึกษา
อาคารสถานที่และยานพาหนะ
ทะเบียน
แผนและการงบประมาณ

 IMG_0542-removebg-preview
 

นางสาวปวิตรา  มาดวง โทร. 80186
E-mail = TRAINING@CHULA.AC.TH

บริหารจัดการระดับกลาง ด้านวิชาการ
วิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ
บริหารคุณภาพองค์กร

 นางสาวกาญจนมาส-เอกธรรมสุทธิ์
  นางสาวกาญจนมาส เอกธรรมสุทธิ์ โทร. 80167
E-mail = TRAINING@CHULA.AC.TH
   
   

บุคคล
บริการวิจัยและบริการวิชาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจการนิสิต

m
 

นางนิรมล สุวรรณาศรัย โทร. 80374
E-mail = TRAINING@CHULA.AC.TH

การเงิน
การบัญชี

การพัสดุ

u
 

นางสาวกนกนภัส นาคำ โทร. 80347
E-mail = TRAINING@CHULA.AC.TH

 

This Post Has Been Viewed 1,522 Times