ฝ่ายการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ อาคารจามจุรี 5 ชั้น 5  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

                    เครือข่ายวิชาชีพ                      
         ผู้รับผิดชอบประสานงานของฝ่ายพัฒนาบุคลากร  

ริหารจัดการระดับกลาง ด้านบริหาร
บริหารจัดการระดับกลาง ด้านวิชาการ
ประชาสัมพันธ์
ห้องสมุด
สารบรรณ

 96260364-5746-4425-A4AF-68A150D1BB0E
 

นางสาวยศพร นาคสุข โทร.80372
E-mail = TRAINING@CHULA.AC.TH

วิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ
โสตทัศนศึกษา
อาคารสถานที่และยานพาหนะ
ทะเบียน

 37748173_1804541932933220_3359470719682478080_eye   
 

นางสาวปวิตรา  มาดวง โทร. 80186
E-mail = TRAINING@CHULA.AC.TH

   
   
   
   

บุคคล
บริการวิจัยและบริการวิชาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

NIRAMOL_SRIPRAYOONNAKUL
 

นางนิรมล สุวรรณาศรัย โทร. 80374
E-mail = TRAINING@CHULA.AC.TH

การเงิน
การบัญชี

การพัสดุ

IMG_4571
 

นางสาวกนกนภัส สายเนตร โทร. 80347
E-mail = TRAINING@CHULA.AC.TH

แผนและการงบประมาณ
กิจการนิสิต
บริหารคุณภาพองค์กร

 sasimuk
 

นางสาวศศิมุกข์  โชคชัย โทร. 80373
E-mail = TRAINING@CHULA.AC.TH

 

This Post Has Been Viewed 1,137 Times