ลำดับที่ เครือข่ายวิชาชีพ

ประธานเครือข่าย

 
1

บริหารจัดการระดับกลาง ด้านบริหาร

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์
(นางสาวบุษยารัตน์  ราชบรรดิษฐ์)

ห่าน1
2 แผนและการงบประมาณ

ผู้อำนวยการสำนักบริหารแผนและการงบประมาณ
(นางสาวเปี่ยมปีติ  ช่างสาร)

10

3 การเงิน

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
(นายเมธี จันทร์ประเสริฐ)

Picture3
4 การบัญชี ผู้อำนวยการฝ่ายการบัญชี

 

5 พัสดุ ผู้อำนวยการฝ่ายการพัสดุ
(นางปัทมา  พิมพิสัย)
Picture3
6 บริการวิจัยและบริการวิชาการ

 ผู้อำนวยการสำนักบริหารวิจัย

 

 

7

บริหารจัดการระดับกลาง

ด้านวิชาการ

ผู้อำนวยการสำนักบริหารวิชาการ

 
8 บุคคล

ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
(นางสาวนุษรา  ปานกรด)

 

Picture4
9 สารบรรณ

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารกลาง
(นางพรประภา เสวกวิหารี)

Picture4
10 โสตทัศนศึกษา

ผู้อำนวยการฝ่ายบริการข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานวิทยทรัพยากร
(นางศิริลักษณ์  สุตันไชยนนท์)

pp37
11 อาคารสถานที่และยานพาหนะ ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารระบบกายภาพ
(นาวาตรีหญิงญาณนุช  ธนูสิงห์)

Picture2

12 เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

(นายรุ่งโรจน์ กิตติถาวรกุล)

Picture3
13

วิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ

 

ผู้อำนวยการสำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ
(นายราม  ปิยะเกตุ)

 

ราม
14 กิจการนิสิต

 

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการนิสิต
(นางยุวรินทร์ มัลลิจารุศักดิ์)

 

Picture1
15 ประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กร
(นางสาวธาริณี ไชยประพาฬ)

Picture1

16 ทะเบียน ผู้อำนวยการสำนักงานการทะเบียน
(รศ.ดร.มานะ ศรียุทธศักดิ์)
Picture2
17 บริหารคุณภาพองค์กร

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อน
(นางจินตนา  หัตถโกศล)

people-jintana
18 ห้องสมุด ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร
(รศ.ดร.อมร เพชรสม)
amorn

 

This Post Has Been Viewed 3,084 Times